Menu

Dzisiaj jest

niedziela,
11 kwietnia 2021

(101. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
14219

Modlitwa do św. Anioła Stróża

Święty Aniele, któremu Pan Bóg w swej nieprzebranej dobroci i miłości dla mojego dobra powierzył opiekę nade mną, który pod­trzymujesz mnie w zniechęceniu i nieustannie za mną orędujesz, odwzajemniam Twoją wiel­ką miłość i błagam Cię, Najmilszy Obrońco, opiekuj się mną nadal i broń mnie przed wszelkimi złośliwymi atakami mo­ich wrogów. Broń mnie od grzechu wszelkiego. Wypraszaj mi łaskę całkowitego pod­dania się Bożym zamysłom. Broń mnie przed wszystkimi pokusami i utrapieniami tego życia, a szczególnie w godzinie mej śmierci. Nie opuszczaj mnie, aż doprowadzisz mnie przed oblicze mego Stwór­cy w domu wiecznej szczęśliwości. Amen

Modlitwa do św. Ojca Pio

Naucz nas prosimy Cię pokory serca, byśmy zostali zaliczeni do owych prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnicę swego Królestwa. Wyjednaj nam spojrzenie wiary, zdolne rozpoznawać natychmiast w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa. Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, byśmy doświadczyli radości sakramentu pojednania. Przekaż nam twoją czułą pobożność do Maryi Matki Jezusa i naszej. Bądź z nami w ziemskiej pielgrzymce do Ojczyzny, którą mamy nadzieję osiągnąć, aby kontemplować na wieki chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.


Modlitwa do św. Stanisława, Biskupa i Męczennika


Święty Stanisławie, który w całym swym życiu odznaczałeś się wiel­ką siłą charakteru, męstwem i wytrwałością w głoszeniu poznanej Prawdy, a czyny Twoje były zgodne z wiarą - uproś mi u Boga odwagę, prostotę i miłość w wyznawaniu Boga przed ludźmi, a także stałość w dobrych po­stanowieniach i siłę w walce z pokusami. Naucz mnie radości chrześcijań­skiego życia, abym sam umocniony niósł innym pociechę Ducha Święte­go, a zniechęconym trudną walką, przynosił otuchę. Umocnij mnie Święty Patronie, abym w życiu, pracy, walce, w cierpieniu i przy śmierci był po­dobny do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

albo:

 

Święty Stanisławie, gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa. Dzięki Tobie ziemia Twego urodzenia słynie jako „ziemia kapłańska", a na miejscu Twego męczeństwa doznają umocnienia kapłani. Uproś Kościołowi w (naszej die­cezji... parafii... rodzinie) u Pasterza, który pierwszy oddał życie za przyja­ciół, nowe zastępy tych, którzy na Jego wezwanie oddadzą swoje siły, zdol­ności, miłość i życia w służbie Prawdy, Łaski, Ofiary. Przez tegoż Chrystu­sa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki

Boże, Ty wśród wielu cudów Twojej mądrości obda­rzyłeś świętego Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku; spraw, abyśmy za Jego przykładem wykorzystywali czas przez gorliwą pracę i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju. Przez Chrys­tusa, naszego Pana. Amen.


Modlitwa do św. Dominika Savio

Święty Dominiku Savio, ty w szkole św. Jana Bosko nauczyłeś się chodzić ścieżkami młodzieńczej świętości. Pomagaj nam naśladować Twą miłość do Jezusa, nabożeństwo do Matki Najświętszej, gorliwość o zbawienie dusz, i wyjednaj nam łaskę, byśmy za Twoim przykładem postanowili raczej umrzeć niż zgrze­szyć i tak dostąpili wiecznego zbawienia. Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Kingi

Boże, Ty obdarzyłeś świętą Kingę hojnym błogosła­wieństwem i zachowałeś dziewicą nawet w małżeń­stwie, spraw, za jej wstawiennictwem, abyśmy dzięki czystości życia zawsze trwali przy Tobie i wstępując w jej ślady, mogli dojść do Ciebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.


Modlitwa za wstawiennictwem św. Brata Alberta

Panie Jezu Chryste, który w świętym Bracie Albercie dałeś nam przykład heroicznej miłości Boga w bliźnich, zwłaszcza najbiedniejszych i najnieszczęśliwszych, spraw, byśmy pomni na Twoje słowa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili” służyli Tobie w braciach naszych, a przez to wyjednali sobie oglądanie Ciebie w chwale wiecznej. Amen.Modlitwa za wstawiennictwem bł. Piotra Jerzego Frassatiego

Ojcze najlepszy, za przyczyną Piotra Jerzego, proszę Cię gorąco, pozwól mi świadczyć o Tobie w różnych sytuacjach życia. Naucz mnie mocno stać na ziemi i dostrzegać jej problemy, ale patrzeć dalej niż pozwala ludzki wzrok, i działając w doczesności, kontemplować wieczność. Spraw, abym się nie bał, nie liczył z opinią, ale jasno i zdecydowanie świadczył o mojej przyna­leżność do Ciebie. W spotkaniach z ludźmi, obdarz mnie subtelnością i pomysłowością w wyrażaniu praw­dy o jedynym celu człowieka i spraw, aby odbywało się to z naturalnością i prostotą. I pozwól mi być Twoim znakiem. Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Andrzeja Świerada i Benedykta

Miłościwy Boże, z Twojego natchnienia święci Świerad i Benedykt obrali życie w zaciszu pustelni, aby Tobie modlitwą, pracą i milczeniem doskona­lej służyli; za ich wstawiennictwem pomóż i nam wśród zgiełku tego świata wsłuchiwać się w Twój głos, i konsekwentnie pełnić Twoją wolę. Przez Chry­stusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa do św. Szymona z Lipnicy

Błogosławiony Szymonie, Ojcze najukochańszy, któryś miał tak czułe i wrażliwe serce na cudze cierpienie i niedostatek, a zwłaszcza na nędzę duchową, jaką powoduje grzech i odstępstwo do Boga, błagamy Cię i prosimy: wstaw się za nami do Boga, byśmy mogli otrzymać to, czego tak bardzo pragniemy. Nie odmawiaj naszym prośbom, choć płyną one z serc grzesznych. Postanawiamy powstać z upadków i odmienić nasze życie. Dopomóż nam tylko poznać nasze winy i przeprosić za nie naszego Stwórcę i Pana. Amen.


Modlitwa za wstawiennictwem bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

O Boże, pomnóż Twe łaski dla tych, którzy o nie prosić będą z ufnością pokładaną w pomoc bł. Marii Teresy. Niech naśladowanie jej cnót i uczynków, jakie z gorliwością pełniła w swym życiu, zapewni nam Twoje błogosławieństwo. Bł. Maria Teresa przez swe wstawiennictwo niech będzie opiekunką, która będzie nas wspierać w kłopotach i smutkach tego życia, a szczególnie niech wyprosi łaskę, o którą w tej modlitwie wstawienniczej prosimy oraz dopomoże nam w osiągnięciu wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Modlitwa za wstawiennictwem św. Urszuli Ledóchowskiej

Boże, Źródło i dawco świętości, który uczyniłeś serce św. Urszuli Ledóchowskiej wrażliwe na pragnienia Serca Twego umiłowanego Syna, spraw, abyśmy wspierani jej orędownictwem umieli, tak jak ona, odczytywać znaki Twojej woli i odpowiadać na nie żywą wiarą i czynem miłości. Wysłuchaj też łaskawie naszych próśb zanoszonych z ufnością za jej wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Karoliny Kózkówny

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty w błogosła­wionej Karolinie, dziewicy i męczennicy, zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy; spraw za Jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali Jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem bł. ks. Romana Sitki

Panie Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, Ty dałeś nam w osobie błogosławionego Romana wspaniały wzór Kapłana i Wychowawcy. Spraw, aby za Jego wstawiennictwem Kościół mógł się zawsze radować obfitością powołań i gorliwością kapłanów, gotowych poświęcić wszystkie swoje siły w służbie nowej ewangelizacji. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa Matki Teresy

 Matka Teresa z Kalkuty

Spraw, Panie, abyśmy byli godni służyć naszym braciom na całym świecie: tym, którzy żyją i umierają w ubóstwie i głodzie. Daj im dzisiaj za sprawą naszych rąk chleba ich powszedniego, a poprzez naszą rozumiejącą miłość obdarz ich pokojem i radością. Amen.Modlitwa za ubogich

Matka Teresa z Kalkuty

 

Biedni są dziś głodni - więc trzeba im chleba i ryżu, miłości i żywego słowa Bożego. Biedni są spragnieni - więc trzeba im wody i pokoju, prawdy i sprawiedliwości. Biedni są bez dachu nad głową - więc trzeba im domu z kamienia i przyjaznego serca, które by rozumiało, wspierało i kochało Biedni są nadzy - Więc trzeba ich przyodziać, wrócić im ludzką godność, współczuć z nagim grzesznikiem. Są chorzy - więc trzeba im opieki lekarskiej, dotyku czułych rąk, ciepłego uśmiechu. Panie, strząśnij ze mnie obojętność i oziębłość wobec potrzeb ubogich. Kiedy spotkam Cię głodnym, spragnionym lub przyjezdnym wskaż mi, jak mogę Cię nakarmić, uśmierzyć Twoje pragnienie, przyjąć Cię w moim domu i w moim sercu. Wskaż, jak mogę służyć Tobie, Służąc w najmniejszej potrzebie Twoim braciom.

 


 

Modlitwa Karola de Foucauld

Ojcze, oddaję się Tobie. Uczyń ze mną, co chcesz. Dziękuję Ci za wszystko, cokolwiek ze mną uczynisz. Jestem gotów na wszystko. Przyjmuję wszystko. Niech Twoja wola spełnia się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę niczego innego, mój Boże! Składam moją duszę w Twoje ręce. Oddaję Ci ją, Boże, z całą miłością mego serca. Kocham Cię i to jest potrzebą mojej miłości, żeby się dawać, oddawać się w Twoje ręce bez ograniczeń Twojej i mojej wolności, z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim Ojcem. Amen.