Menu

Dzisiaj jest

niedziela,
11 kwietnia 2021

(101. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
49023

Krótka modlitwa do Ducha Świętego


O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj, co mam czynić. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz. Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę. Amen.Duchu Święty


udziel mi cierpliwości, abym z rozwagą i roztropnością podejmował się zobowiązań i sumiennie je wypełniał. Obdarz mnie cichością, abym znosił wady i ułomności bliźnich.

Natchnij mnie dobrocią swoją, abym potrzebom bliźnich chętnie i szybko zaradzał. Święty Duchu – Miłości przedwieczna Ojca i Syna udziel mi miłości swojej i pokazuj jak trzeba żyć.


 

O dar mądrości


Przyjdź, Duchu Święty, Duchu Mądrości! Swoją światłością serca nasze napełnij, abyśmy głębiej poznawali Boga i Jego dzieła pełne mądrości, dobroci i miłosierdzia. Spraw, byśmy dobra wieczne, święte i niezniszczalne, cenili ponad dobra doczesne i miłowali. Naucz nas dóbr doczesnych używać zgodnie z wolą Stwórcy i Dawcy z dziękczynieniem. Pomagaj nam iść drogą miłości mądrej, szlachetnej i czystej. Broń nas od zaślepienia miłością własną i jej pożądaniami. Udziel nam daru Twojej Mądrości - prosimy Cię, Duchu Święty.
O dar rozumu


Przyjdź, Duchu Święty, i nasz ograniczony rozum napełnij Twoim darem rozumu. Oświecaj łaskawie nasz umysł, aby był otwarty na przyjęcie prawdy objawionej, aby korzył się przed Majestatem Bożym, a Dobroć Bożą radośnie uwielbiał. Niech nasze naturalne światło rozumu, wsparte Twoim światłem i przemienione, przybliża nas do Boga w jasności poznania zbawczej Jego woli we wszystkich jej znakach. Daj nam zrozumieć naszą słabość pokornie, a Twoją wszechmoc ufnie. Daj nam zrozumieć, że wszelkie dobro pochodzi od Boga, jest darem i pomocą dla nas, niech budzi naszą nieustającą wdzięczność. O dar rozumu - prosimy Cię, Duchu Święty.O dar rady


Duchu Święty, Przewodniku i Doradco dzieci Bożych! Doradzaj nam w chwilach trudnych i niejasnych, w godzinach prób i decyzji, w momentach zaskoczenia i niepokoju, doradzaj nam, prosimy, świętym darem rady. Niech z Twoją pomocą poznamy to, co nam czynić trzeba, co jest wolą Bożą i czego ludzie będący w potrzebie słusznie od nas oczekują. Skłaniaj nas zawsze ku temu, co jest dobre, sprawiedliwe, miłosierne, co służy chwale Boga i dobru wspólnemu ludzi - Jego dzieci. Broń nas od pochopności w wydawaniu sądów i w stosowaniu środków do celu, a cele nasze niech będą miłe Bogu, ludziom pożyteczne - wedle sił naszych i daru Twojej łaski – prosimy Cię, Duchu Święty.O dar umiejętności


Duchu Święty, widzisz, że jestem jak dziecko, które tak mało umie, ale pragnie się uczyć. Obdarz mnie łaską Twej umiejętności, abym umiał dobrze żyć i dobrze umierać, rozeznawać dobro i zło, wybierać to, co lepsze i milsze Bogu i ludziom dla większego dobra wspólnego. Niech umiem rozeznać pozory i ułudę i przeciwstawić im się miłością prawdy i dobra, które noszą na sobie znak pochodzenia od Ciebie. Naucz mnie umiarkowania i spokojnej radości, bez wybujałości i przesady - nawet w dobrem. Niech umiem patrzeć na wszystko, co jest, życzliwie, wdzięcznie i pokornie, i zawsze z miłością, bo wszystko jest darem Boga i pełne Jego dobroczynnej obecności. Niech umiem dostrzegać wymowę darów, które mówią o Dawcy, wymowę stworzeń, które mówią o Stwórcy. Naucz mnie w cierpieniu i niepowodzeniu dostrzegać Twoje niepojęte dla mnie plany i cząstkę udziału w krzyżu Jezusa Chrystusa dla zbawienia świata całego – prosimy Cię, Duchu Święty.

 

O dar męstwa


Duchu Święty! Tyś zawsze ludzi posłanych do trudnych i niebezpiecznych dzieł napełniał swoim darem męstwa i siły, aby sprostali temu, co ich przerastało. Tym darem pomagałeś bojownikom Bożym, męczennikom za prawdę i wyznawcom wiary. Nawet dzieci i słabe kobiety stawały się mocne mocą Twego Męstwa. Ty mnie przenikasz i znasz i wiesz, ile we mnie słabości i lęku. Umacniaj mnie i pokrzepiaj, abym w chwilach trudnych nie tchórzył i nie zdradzał Boga ani ludzi. Naucz mnie mężnie kroczyć trudną drogą obowiązku i zawsze szanować święte słowo „trzeba”. Niech mnie nic nie zastraszy i nie oderwie od mego Pana Boga - prosimy Cię, Duchu Święty.
O dar pobożności


Duchu Święty, który dzieci Boże przez Jezusa, Syna Bożego, prowadzisz do Ojca, i sprawiasz, że ufnie i posłusznie oddają się w ręce Ojca jak Syn Jego na krzyżu, obdarz nas darem pobożności, byśmy zawsze i we wszystkim szukali i znajdowali obecność Ojca i Jego świętą wolę naszego dobra i zbawienia. Niech nasza pobożna modlitwa przenika nasze pobożne działanie, niech odpoczynek nie będzie lenistwem, a praca zaharowaniem niewolniczym i bezbożnym. Niech wiara w Twoją obecność z nami w każdym czasie i w każdym miejscu i życie pod Twoim spojrzeniem i pod Twoją ręką uczyni nas ludźmi, którzy Ciebie we wszystkim widzą, we wszystkim kochają i przez wszystko Tobie służą - prosimy Cię, Duchu Święty.
O dar bojaźni Bożej


Przyjdź, Duchu Święty, Duchu miłości i uszanowania! Napełnij nasze serca świętą bojaźnią. Miłując ufnie dobroć Boga nie traćmy z oczu Jego wielkości i majestatu. Wołając „Abba - Ojcze” pamiętajmy zawsze, że ten Ojciec jest Panem ponad wszystko. Spraw, byśmy kochali Boga miłością posłuszną i służebną, pełni czci i uwielbienia. Wyzwól nas od przerażonej postawy niewolników, bo jesteś Duchem przybrania za synów i Duchem wolności, ale wyzwól nas także od beztroski i lekkomyślnego traktowania Boga, kiedy się traci z oczu wielkość Bożej mocy. Naucz nas równoważyć w kochającym sercu miłość lgnącą do Boga i święty lęk i bojaźń, żeby Boga nie obrazić i nie utracić, bo straszny i budzący grozę jest brak Boga! Racz w nas zrównoważyć miłość posłuszną i bojaźń, która nigdy nie traci nadziei w wielkim Miłosiernym Bogu - prosimy Cię, Duchu Święty.
Modlitwa o owoce Ducha


Duchu Święty, Boże, Miłości przedwieczna Ojca Syna, racz mi udzielić miłości swojej, abym nią miłował Boga i bliźniego. Udziel mi wesela swego, abym w Tobie tylko szukał pociechy i radował się z łask od Ciebie odebranych.

Udziel mi swego pokoju, abym go zachował w stosunkach z Bogiem i z ludźmi. Daj mi cierpliwość, abym wszystkie przykrości nosił z uległością i łagodnie. Natchnij mnie dobrocią swoją, abym był dla bliźnich swoich uczynny, usłużny, uprzejmy, pożyteczny - ku ich radości i zbudowaniu. Obdarz mnie uczynnością, abym potrzebom bliźnich chętnie i szybko zaradzał. Udziel mi cierpliwości, abym z rozwagą i roztropnością podejmował się zobowiązań i sumiennie je wypełniał. Obdarz mnie cichością, abym znosił wady i ułomności bliźnich, a wszelkie urazy chętnie darował. Uzbrój mnie w zaufanie, abym był daleki od podejrzliwości odnośnie moich bliźnich oraz chętnie i szczerze z nimi obcował. Udziel mi pokory i skromności w myślach, słowach i uczynkach. Udziel mi w końcu cnoty czystości, abym nigdy w najmniejszym stopniu świadomie i dobrowolnie nie skalał swej duszy ani swego ciała. Daj, abym był umiarkowany w pokarmach i napojach, skromny w ubiorze i zachowaniu. Obym Cię, Boski Gościu mojej duszy, nigdy nie zasmucił żadnym grzechem. Amen.Modlitwa za kapłanów


Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie; ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.